Data protection policy

Pholc AB are responsible for your personal integrity. This data protection policy is about how Pholc AB collects and uses personal data. For questions regarding privacy and data protection, please contact us at: asa@pholc.se. When you contact us to purchase a product or service from us, you also accept our Data Protection Policy and our processing of your personal information. You also agree that Pholc AB uses electronic communication channels to send information to you.

What kind of information do we collect?

As a customer to Pholc AB, your data is processed to the extent that it is necessary to manage the customer relationship and to fulfill our commitments to you as a customer.

This data protection policy includes data collected online and offline, including personal information that we may collect through multiple channels, such as websites, social media, phone contact, mail and events/fairs.

Information you provide to us: You can directly or indirectly provide us with information about yourself and your company in a variety of ways, such as when you make a request for a product or service that we sell when you order something from our website, notifies you that you want to receive newsletters, interact with our social media, or when you contact us by email, letter or phone. This information may be:

 • Company and contact information – Name, organization number, invoice and delivery address, e-mail address, mobile number, position in company, etc.
 • Payment Information – Billing Information, Bank Account Number, etc.

Information we collect about you: When you come into contact with us, we can collect information such as:

 • Company and contact information such as name, organization number, invoice and delivery address, e-mail address, mobile number and position in the company.
 • Product/service Information – details about the products or services you have purchased or shown interest in purchasing.
 • Financial information – any credit, debts or negative payment history.
 • Historical information – previous purchase, payment and credit history.
 • Device information – for example IP address, language settings, browser settings, time zone, operating system, platform and screen resolution.
 • Geographical information – your geographical location.

The information you provide, the information we gather about you, as well as information about the products and the financial information is generally necessary to enter a contractual relationship with us. However, the other information we collect is generally necessary for other purposes, as described below.

What do we do with the information?

All data is used to provide, perform and improve our services. Pholc AB processes personal data for the following purposes based on the following legal grounds:

Purpose

Legal basis

To confirm your identity and verify your personal and contact information.

Carry out our contractual obligations towards you.

To fulfill our obligations to our customers and suppliers, as well as to provide our customers and other stakeholders with information, products and services.

Carry out our contractual obligations towards you.

To ensure that content is presented effectively to you and your device.

Carry out our contractual obligations towards you.

To conduct risk analysis, prevent fraud and risk management.

Follow applicable legislation and other legitimate interests.

To comply with applicable legislation, such as anti-money laundering and accounting laws.

Follow applicable legislation.

Who can we share the information with?

In order to fulfill our commitments to our customers and other stakeholders, we may transfer or share the information with third parties such as suppliers or subcontractors, authorized resellers and distributors or service providers. We take all reasonable legal, technical and organizational measures to ensure that the data is handled securely and with an appropriate level of protection upon transfer to or sharing with such third parties.

We may provide necessary information to the relevant authorities if we are required to do so by law or if you have agreed to do so.

Pholc AB will not sell the collected information to third parties.

Where do we process your personal information?

Pholc AB processes data within the EU / EES and takes all reasonable legal, technical and organizational measures to ensure that the data is handled safely and at an appropriate level of protection.

For how long do we save the information?

We save data as long as it is necessary to fulfill the purpose for which this data was collected, to fulfill our commitments as long as required by applicable laws and practices.

Your rights of access, amendment and deletion

 • You are entitled to request a copy of the information Pholc AB has about you and verify this information.
 • You are entitled to correct incorrect or incomplete information about yourself.
 • You are entitled to request the deletion of your personal data for those cases where the data is no longer necessary for the purpose for which it was collected. However, there may be legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting and tax legislation. What we do then is to block the data we are required to save, from being used for purposes other than fulfilling such legal obligations.

Cookies and similar techniques

Pholc AB uses cookies on its website to deliver a user-friendly online experience. Read more about our cookie policy here on the website.

Contact us

Please contact us at asa@pholc.se if you have questions regarding our privacy or data protection policy.

Pholc AB (556806–9982)
Mogölsvägen 6
555 93 Jönköping
Sweden

 

Vi på Pholc AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy handlar om hur Pholc AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på: asa@pholc.se. När du kontaktar oss för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du även vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Pholc AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till Dig.

 

Vilken information samlar vi in?

Som kund hos Pholc AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund.

Denna dataskyddspolicy innefattar data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon, mail och på evenemang/mässor.

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Företags- och kontaktinformation – namn, organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information så som exempelvis:

 • Företag- och kontaktinformation såsom namn, organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Den övriga informationen vi samlar in är dock generellt sett nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Pholc AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

“varför är behandlingen nödvändig”

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Pholc AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Pholc AB behandlar data inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket denna data samlades in, för att utföra våra åtaganden samt så länge det krävs enligt gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Pholc AB har om dig och verifiera denna information.
 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker

Pholc AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy här på hemsidan.

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på asa@pholc.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Pholc AB (556806–9982)
Mogölsvägen 6
555 93 Jönköping
Sverige

The data protection policy was last updated 9 May 2018.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 9 Maj 2018.